Cookies and privacy policy

  1. Owner information

Project Zero A/S
Alsion 2
6400 Sønderborg
Telephone: 38 40 54 25
Email: post@projectzero.dk

2. What are cookies?

A cookie is a small text-file, which is stored on your computer or equivalent in order to recognize it. There is no personal information hidden in our cookies, and they cannot contain virus.

2.1. We use these cookies

The following cookies are used on the page: happi.dk

Cookie name

Used for

Expiration time

_ga

Analysis

2 years

_gat

Cookie warning

10 minutes

ASP.NET_SessionId

Necessary

When the browser shuts down

cb-enabled

Necessary

1 year

Dynamicweb

Analysis

When the browser shuts down

Dynamicweb.SessionVisitor

Analysis

When the browser shuts down

2.2. How to block or delete cookies

2.3. Purpose of cookies on our website

  • Technical functionality in order to remember your settings
  • Measurement of website traffick, so we know how many people visit our site and are able to document it as well

The site uses cookies from the following third parties, which has access to the following cookies.

YouTube.com

Cookie name

Used by

Expiration time

GEUP

youtube.com

Permanent

PREF

youtube.com

Permanent

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Permanent

YSC

youtube.com

When the browser shuts down

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Permanent

yt-remote-device-id

youtube.com

Permanent

yt-remote-online-screens

youtube.com

Permanent

·         3. Google Analytics

·         The website uses cookies from Google Analytics to measure the website traffic

·         None of the information our pages collect will be shared with third parties. They are used solely for the purpose of marketing against the proprietor. 

·         If you want to opt out of cookies from Google Analytics, can it be done here: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

4. Use of personal information

Personal information is never disclosed to third parties unless you expressly give your consent to do so, and we never collect personal information except the information you give us yourself by either registration, signing up or participation in surveys etc. In such case, information such as name, address, postal code, email, gender, age, interests, attitudes and knowledge of different subjects is collected.

Personal data is used only in connection with the activity carried out for which the information is collected. The information is also used to gain more knowledge about you and other users of the site. This use may include surveys and analyzes aimed at improving our products, services, and technologies, as well as viewing content and news tailored to your interests.

Contacts regarding personal data.

If you want access to the information that we have registered at ProjectZero about you, please contact mail@projectzero.dk. If you have incorrect data or have any other objections, please contact us the same way. You have the opportunity to get knowledge on what information is collected regarding you, and you have the right to take exception to a registration in accordance with the rules in the Personal Data Act.

Protection of person data

According to the Personal Data Act, your personal information must be kept safe and confidential. We store your personal information on limited-access computers located in controlled facilities, and our security measures are continuously monitored to determine whether our user information is handled properly and under constant consideration to your rights as a user. However, we cannot guarantee 100 percent security for data transfers over the internet. This means that there may be a risk that other unauthorized persons gain access to information when data is sent and stored electronically. Thus, you submit your personal information at your own risk.

Personal data is deleted or anonymized continuously as the purpose of for which they were collected is terminated.

The rapid development of the internet means that changes of our processing of personal data may become necessary. Therefore, we reserve the right to update and modify this Privacy Policy. If we do so, we will of course correct the date of “last updated” at the top of our page. In case of significant changes, we will notify you in the form of a visible notice on our websites.

To the extent pf which personal information about you is processed, you have the right to be inform of which personal information is attributable to you, according to the Personal Data Act. If it appears that the information or data processed about you is incorrect or misleading, you are entitled to require these corrected, deleted or blocked. You can at anytime object to any information about you being processed. You can also revoke your consent at any time. You have the opportunity to complain about the processing of information or data regarding you. Complaints is handed in to the Data Protection Agency (Datatilsynet) cf. § 58, (1) of the Personal Data Act.

5. Why do we inform about cookies?

All Danish websites are required to inform about which cookies are used. The information must be in accordance to the “Executive Order on Information and Consent Required in Case of Storing or Accessing Information in End-User Terminal Equipment”. The executive order requires that there must obtained an informed consent from the user when websites wish to store cookies on the user’s IT-equipment. 

1. Ejeroplysninger

Project Zero A/S
Alsion 2
6400 Sønderborg
Telefon: 38 40 54 25
Email: post@projectzero.dk

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

2.1. Disse cookies anvender vi

Følgende cookies anvendes på: happi.dk vi skal tilføje domæner her.

Cookie navn

Bruges til

Udløbstidspunkt

_ga

Analyse

2 år

_gat

Cookieadvarsel

10 minutter

ASP.NET_SessionId

Nødvendig

Når browseren lukkes

cb-enabled

Nødvendig

1 år

Dynamicweb

Analyse

Når browseren lukkes

Dynamicweb.SessionVisitor

Analyse

Når browseren lukkes

2.2. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

2.3. Formål med cookies på vores website:

  • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette.

Sitet anvender cookies fra følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

YouTube.com

Cookie navn

bruges af

Udløbstidspunkt

GEUP

youtube.com

Permanent

PREF

youtube.com

Permanent

VISITOR_INFO1_LIVE

youtube.com

Permanent

YSC

youtube.com

Når browseren lukkes ned

yt-remote-connected-devices

youtube.com

Permanent

yt-remote-device-id

youtube.com

Permanent

yt-remote-online-screens

youtube.com

Permanent

3. Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Ingen af de oplysninger, som vores sider indhenter, vil blive delt med tredjepart. De bruges udelukkende til markedsføring mod indehaver.

Vil du stadigvæk gerne fravælge cookies fra Google Analytics, kan det gøres her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

4. Brug af personoplysninger

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmelding eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger som navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges kun i forbindelse med den afholdte aktivitet, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og nyheder, der er tilpasset dine interesser.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos ProjectZero, skal du rette henvendelse på post@projectzero.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

5. Hvorfor informerer vi om cookies?

Alle danske websites er forpligtet til at informere om, hvilke cookies, der afsættes på brugerens udstyr. Informationen skal være i overensstemmelse med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen stiller krav om, at der skal indhentes et informeret samtykke fra brugeren, når websites ønsker at lagre cookies på brugerens it-udstyr.